محصولات حراجی فروشگاه وودمارت

دیزل ژنراتور 72 کاوا پرکینز ایران

128,231,610 تومان 117,231,610 تومان
دیزل ژنراتور 72 کاوا پرکینزموتور دیزلی 72 کاواژنراتور استمفورد پاور 72 کاوااستاندارد یورو 2موتور ساخت ایران تحت لیسانس انگلیس

دیزل ژنراتور 60 کاوا پرکینز ایرانی

105,956,000 تومان 97,851,600 تومان
دیزل ژنراتور 60 کاوا پرکینزموتور دیزلی 60 کاواژنراتور استمفورد پاور 60 کاوااستاندارد یورو 2موتور ساخت ایران تحت لیسانس انگلیس

دیزل ژنراتور 50 کاوا پرکینز ایرانی

93,232,000 تومان 88,232,000 تومان
دیزل ژنراتور 50 کاوا پرکینزموتور دیزلی 50 کاواژنراتور استمفورد پاور 50 کاوااستاندارد یورو 2موتور ساخت ایران تحت لیسانس انگلیس

دیزل ژنراتور 42 کاوا پرکینز ایرانی

88,460,000 تومان 86,460,000 تومان
دیزل ژنراتور 42 کاوا پرکینزموتور دیزلی 42 کاواژنراتور استمفورد پاور 42 کاوااستاندارد یورو 2موتور ساخت ایران تحت لیسانس انگلیس

دیزل ژنراتور 31.5 کاوا پرکینز ایرانی

82,012,400 تومان 7,812,400 تومان
دیزل ژنراتور 31.5 کاوا پرکینزموتور دیزلی 31.5 کاواژنراتور استمفورد پاور 31.5 کاوااستاندارد یورو 2موتور ساخت ایران تحت لیسانس انگلیس

دیزل ژنراتور پرکینز 31 کاوا لهستان

71,000,000 تومان 65,000,000 تومان
دیزل ژنراتور 31 کاوا پرکینز لهستانموتور دیزلی 31 کاواژنراتور استمفورد پاور 31 کاوااستاندارد یورو 2موتور ساخت لهستان

دیزل ژنراتور 500 کاوا بنز

755,500,000 تومان 725,500,000 تومان
دیزل ژنراتور 500 کاوا بنزموتور دیزلی 500 کاوا 2-BENZ OM457TAGEژنراتور استمفورد پاور 500 کاوااستاندارد یورو 4موتور ساخت آلمان

دیزل ژنراتور 400 کاوا بنز

660,470,000 تومان 630,470,000 تومان
دیزل ژنراتور 400 کاوا بنزموتور دیزلی 400 کاوا 2-BENZ OM457TAGEژنراتور استمفورد پاور 400 کاوااستاندارد یورو 4موتور ساخت آلمان

دیزل ژنراتور 350 کاوا بنز

621,360,000 تومان 605,360,000 تومان
دیزل ژنراتور 350 کاوا بنزموتور دیزلی 350 کاوا 1-BENZ OM457TAGEژنراتور استمفورد پاور 350 کاوااستاندارد یورو 4موتور ساخت آلمان

دیزل ژنراتور 300 کاوا بنز

350,000,000 تومان 328,295,000 تومان
دیزل ژنراتور 300 کاوا بنزموتور دیزلی 300 کاوا BENZ OM355TGEژنراتور استمفورد پاور 300 کاوااستاندارد یورو 4موتور ساخت آلمان

دیزل ژنراتور 250 کاوا بنز

295,811,400 تومان 275,811,400 تومان
دیزل ژنراتور 250 کاوا بنزموتور دیزلی 250 کاوا OM355TAGEژنراتور استمفورد پاور 250 کاوااستاندارد یورو 4موتور ساخت آلمانگاورنر الکترونیکیکوپل داخلیهمراه با شاسی باکدار و تابلو برق دیزل ژنراتور و...

دیزل ژنراتور 200 کاوا بنز

272,561,000 تومان 263,561,000 تومان
دیزل ژنراتور 200 کاوا بنزموتور دیزلی 200 کاوا OM355TGEژنراتور استمفورد پاور 200 کاوااستاندارد یورو 4موتور ساخت آلمانکوپل داخلیهمراه با شاسی باکدار و تابلو برق دیزل ژنراتور و...