سنسور نوری آتونیکس BJN100-NDT

0رای کاربران

سنسور نوری آتونیکس BJN100-NDT یکی از حسگر های خانواده سنسور نوری سری بی جی ها می باشد که برای تشخیصاجسام از طریق تبدیل نور به سیگنال..
سنسور نوری آتونیکس BJN100-NDT یکی از حسگر های خانواده سنسور نوری سری بی جی ها می باشد که برای تشخیصاجسام از طریق تبدیل نور به سیگنال..

در انبار موجود نمی باشد